วิดีโอเครื่องอัดเม็ดชีวมวล

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องอัดเม็ดชีวมวล วัตถุดิบเศษพลาสติก

วิดีโอแสดงการทำงานเครื่องอัดเม็ดชีวมวล วัตถุดิบเศษแกลบ